Our Females

Dallie - AKC Standard Poodle 42 lbs

Montana - AKC English Cream Golden Retriever (75 lbs)