Our Females

Reata - AKC Standard Poodle (40 lbs)

Dallie - AKC Standard Poodle 42 lbs

Montana - AKC English Cream Golden Retriever (75 lbs)

Payton - AKC English Cream Golden Retriever (75 lbs)