Our Females

Montana - AKC English Cream Golden Retriever (75 lbs)

Jessie - AKC Standard Poodle (45 lbs.)